จัดทำบัญชีรายเดือน

บันทึกบัญชีรายเดือน ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยจัดระบบการรับเอกสารในการบันทึกบัญชีจากลูกค้า เพื่อนำมาบันทึกที่สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ โดยครอบคลุมงานเหล่านี้

จัดทำและนำส่งรายเดือน

- หัก ณ  ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป    

ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  จากเงินเดือน    

ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ  ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    

ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ  ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล

ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี)

- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่  25 ของเดือนถัดไป *

บริการปิดงบบัญชี

- ทำงบการเงิน  งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน

- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

- วางแผนบัญชี  ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

- แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง  พร้อมปิดงบสิ้นปี

- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร

- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

- จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

- จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร

- ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

 (อัตราค่าบริการ ตกลงคุยกันได้ )

 

 

               


 • imagesCAK4L7E0.jpg
  เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับเอกสารหาย และความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานจึงจัดให้บริการโดยมีทีมงานเข้าไปสอบทานการจัดทำบัญชีที่บริษัทฯของลูกค้า ซึ่งเอกสารทั้งหมดและโปรแกรมบัญชีจะอยู่ที...

 • imagesCAA9JPWW.jpg
  เปิดสอนบัญชี "การปิดบัญชีภาคปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริง" ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เน้นความรู้ทางบัญชีภาคปฏิบัติ ใช้ข้อมูลจริงทำให้ทราบปัญหาในการนำไปปฎิบัติจริงและแก้ไขได้ทั...

 • payroll[1].jpg
  เงินเดือนอาจเป็นความลับในบางบริษัท สำนักงานจีงจัดให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม(ยื่นเข้า-ออก) และจัดทำสลิปเงินเดือน

 • imagesCA86UUDF.jpg
  รับจัดทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดและเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและจัดส่งรายงานทุกเดือน

 • images[7].jpg
  จากที่ได้พูดคุยกับลูกค้าหลายรายว่าระยะหลังมานี้หาพนักงานบัญชีค่อนข้างยาก อยู่ไม่ทน ทำงานเกือบปีมาออกเมื่อใกล้เวลาปิดงบการเงินประจำปี สอนงานเป็นแล้วลาออกไปเพิ่มเงินเดือนที่ใหม่ จากป...

 • tr20030703_t.gif
  รับจัดทำบัญชีโรงเรียนกวดวิชา,วางแผนภาษีโรงเรียนกวดวิชา
Visitors: 793,507