สอบทานการจัดทำบัญชี

เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับเอกสารหาย และความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานจึงจัดให้บริการโดยมีทีมงานเข้าไปสอบทานการจัดทำบัญชีที่บริษัทฯของลูกค้า ซึ่งเอกสารทั้งหมดและโปรแกรมบัญชีจะอยู่ที่บริษัทฯลูกค้า และจะรายงานผลการสอบทานให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง โดยเนื้อหาในการสอบทานส่วนใหญ่(อาจตกลงเพิ่มเติมได้)จะเป็นดังนี้

1.ความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษีอากร

2.ความถูกต้องของการบันทึกรายการเป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษีอากร

3.ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บรักษา(ต้องจัดเก็บอย่างน้อย 5-10 ปีตามกฎหมาย)

4.ความถูกต้องครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีและอากรแสตมป์

5.ความถูกต้องครบถ้วนกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ฯ


 • images[3].jpg
  บันทึกบัญชีรายเดือน ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยจัดระบบการรับเอกสารในการบันทึกบัญชีจากลูกค้า เพื่อนำมาบันทึกที่สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ซึ...

 • imagesCAA9JPWW.jpg
  เปิดสอนบัญชี "การปิดบัญชีภาคปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริง" ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เน้นความรู้ทางบัญชีภาคปฏิบัติ ใช้ข้อมูลจริงทำให้ทราบปัญหาในการนำไปปฎิบัติจริงและแก้ไขได้ทั...

 • payroll[1].jpg
  เงินเดือนอาจเป็นความลับในบางบริษัท สำนักงานจีงจัดให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม(ยื่นเข้า-ออก) และจัดทำสลิปเงินเดือน

 • imagesCA86UUDF.jpg
  รับจัดทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดและเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและจัดส่งรายงานทุกเดือน

 • images[7].jpg
  จากที่ได้พูดคุยกับลูกค้าหลายรายว่าระยะหลังมานี้หาพนักงานบัญชีค่อนข้างยาก อยู่ไม่ทน ทำงานเกือบปีมาออกเมื่อใกล้เวลาปิดงบการเงินประจำปี สอนงานเป็นแล้วลาออกไปเพิ่มเงินเดือนที่ใหม่ จากป...

 • tr20030703_t.gif
  รับจัดทำบัญชีโรงเรียนกวดวิชา,วางแผนภาษีโรงเรียนกวดวิชา
Visitors: 792,673