ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

พรบ.อาคารชุด(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

“มาตรา ๓๘/๑ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน
โดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
งบดุลตามวรรคหนึ่งตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
กับทั้งบัญชีรายรับรายจาย และตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมตัิในที่ประชุมใหญ
เจาของรวมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี

บริษัทมีลูกค้านิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง มีประสบการณืด้านนี้โดยตรง สามารถให้คำแนะนำท่านได้ชัดเจนทั้งด้านกฏหมายและบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ตามข้อกำหนดของกฏหมาย และตามความประสงค์ของลูกค้า


 • imagesCAOFHIG3.jpg
  การตรวจสอบงบการเงินประจำปี คือการตรวจสอบงบการเงินที่บริษัทจำกัดจัดทำขึ้นสำหรับใน 1 รอบบัญชีที่ผ่านมาซึ่งกฏหมายกำหนดให้ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ...

 • imagesCAIYF7Z9.jpg
  รับตรวจสอบบัญชีเฉพาะบางประเด็นเพื่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น ตรวจสอบสถานะบริษัท(due diligence) , ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของงบการเงิน เช่น การแสดงราการสินค้าคงเหลือ

 • imagesCAY5OMGK.jpg
  1. ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)2. บริการที่ปรึกษาการทำบัญชีภาษีอากรตามเงื่อนไข...

 • imagesCAT5U47W.jpg
  รับตรวจสอบภายใน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
Visitors: 792,673