ตรวจสอบบัญชีประจำปี

การตรวจสอบงบการเงินประจำปี คือการตรวจสอบงบการเงินที่บริษัทจำกัดจัดทำขึ้นสำหรับใน 1 รอบบัญชีที่ผ่านมาซึ่งกฏหมายกำหนดให้ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุล วิธีการตรวจสอบส่วนใหญ่ เช่น

1.การตรวจสอบเอกสาร

2.การส่งหนังสือยืนยันยอดกับธนาคาร/ลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้า/เงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืม เป็นต้น

3.การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

4.ตรวจการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานหรือไม่

5.การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

นอกจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินแล้ว สำนักงานยังจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในของกิจการพร้อมคำแนะนำให้ท่านเพื่อท่านไว้พิจารณาและตัดสินใจต่อไป


 • imagesCAIYF7Z9.jpg
  รับตรวจสอบบัญชีเฉพาะบางประเด็นเพื่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น ตรวจสอบสถานะบริษัท(due diligence) , ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของงบการเงิน เช่น การแสดงราการสินค้าคงเหลือ

 • imagesCAY5OMGK.jpg
  1. ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)2. บริการที่ปรึกษาการทำบัญชีภาษีอากรตามเงื่อนไข...

 • images[7].jpg
  พรบ.อาคารชุด(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 “มาตรา ๓๘/๑ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน โดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น งบดุลตามวรร...

 • imagesCAT5U47W.jpg
  รับตรวจสอบภายใน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
Visitors: 792,674