สอนปิดบัญชี

เปิดสอนบัญชี "การปิดบัญชีภาคปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริง" ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เน้นความรู้ทางบัญชีภาคปฏิบัติ

 1. ใช้ข้อมูลจริง ทำให้ทราบปัญหาในการนำไปปฎิบัติจริงและแก้ไขได้ทันกาลเสมือนมืออาชีพ
 2. รับประกันคุณภาพ เพราะเป็นการสอนตัวต่อตัว โดยผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านงานด้านสอบบัญชีและงานด้านบัญชีในตำแหน่งสูงสุด
 3. เข้าใจอย่างชัดเจน เพราะไม่จำกัดเวลาสอนและมั่นใจการถ่ายทอด 
 4. คุ้นเคยศัพท์ทางเทคนิตที่ใช้กันทั่วไปในวงการบัญชี เช่น reconcile bank , crossckeck , งบไม่ดุล ฯ
 5.  เทคนิคการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้น
 6. เทคนิคการค้นหาข้อมูลภาษีอากรอย่างรวดเร็ว
 7. การออกแบบรายงานเพื่อส่งผู้บริหาร
 8. เทคนิคการใช้ excel  เพื่อจัดทำรายงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 9. เทคนิคการออกแบบระบบบัญชีตามความเหมาะสม
 10. เทคนิคการจัดทำงบประมาณโดยใช้ excel เพื่อง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
 11. เทคนิคการนำเสนอรายงานในที่ประชุม 

    

                                            ค่าใช้จ่ายในการอบรม  15,000 บาท รวมเอกสารประกอบการสอน   

                                                                                 สนใจติดต่อกลับข้างล่าง เพื่อนัดเวลาเรียน

                                                        ผู้สอนเน้นคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของชาวบัญชี

                                                       จึงไม่กำหนดเวลาเรียน ผลดีจะกลับมาหาผู้สอนเอง มั่นใจ 

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • images[3].jpg
  บันทึกบัญชีรายเดือน ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยจัดระบบการรับเอกสารในการบันทึกบัญชีจากลูกค้า เพื่อนำมาบันทึกที่สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ซึ...

 • imagesCAK4L7E0.jpg
  เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับเอกสารหาย และความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานจึงจัดให้บริการโดยมีทีมงานเข้าไปสอบทานการจัดทำบัญชีที่บริษัทฯของลูกค้า ซึ่งเอกสารทั้งหมดและโปรแกรมบัญชีจะอยู่ที...

 • payroll[1].jpg
  เงินเดือนอาจเป็นความลับในบางบริษัท สำนักงานจีงจัดให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม(ยื่นเข้า-ออก) และจัดทำสลิปเงินเดือน

 • imagesCA86UUDF.jpg
  รับจัดทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดและเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและจัดส่งรายงานทุกเดือน

 • images[7].jpg
  จากที่ได้พูดคุยกับลูกค้าหลายรายว่าระยะหลังมานี้หาพนักงานบัญชีค่อนข้างยาก อยู่ไม่ทน ทำงานเกือบปีมาออกเมื่อใกล้เวลาปิดงบการเงินประจำปี สอนงานเป็นแล้วลาออกไปเพิ่มเงินเดือนที่ใหม่ จากป...

 • tr20030703_t.gif
  รับจัดทำบัญชีโรงเรียนกวดวิชา,วางแผนภาษีโรงเรียนกวดวิชา
Visitors: 791,847