ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบทุกรายละเอียด


  • ค่าบริการจดทะเบียน ลำดับ รายละเอียด ค่าบริการ 1 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์ 2,000 2 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ...

  • imagesCAW74TKD.jpg
    ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนบริษัทจำกัด ครบทุกรายละเอียด

  • กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(www.dbd.go.th) ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนหลังวันที่งบการเงิน ยิ่นงบการเงินโดยมีผู้สอบบัญชีรับรอง ไม่เกิน 1 เดือนหลังว...

Visitors: 747,781