เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์

4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
   รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)    
*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่
     1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
     2. สำนักงานเขตทุกเขต
     3. เทศบาล
     4. องค์การบริหารส่วนตำบล
     5. เมืองพัทยา

Visitors: 746,872