วิธีตรวจสอบงบการเงินที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานรัฐ

 

 

 

 

งบการเงินที่ยื่นสรรพากร

 

1.กรณียื่นที่สรรพากร ตรวจสอบว่าได้รับใบเสร็จรับเงินจากสรรพากร(ใบเสร็จสีเหลือง) เป็นหลักฐานที่สรรพากรออกให้ว่าได้รับงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดสังเกต

              a วันที่ยื่นงบการเงินและแบบชำระภาษี

              b แบบที่ยื่นคือ ภ.ง.ด.50

              c รอบระยะเวลาบัญชี

              d จำนวนเงินที่จ่าย(กรณีไม่มีภาษีต้องชำระจะแสดงเป็น 0 บาท

 

 

2.กรณียื่นทางอินเตอร์เน็ท

 

 

 

 

             a ต้องมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

             b กรณีมีภาษีต้องชำระ

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินที่ยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

1. กรณียื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบว่าได้รับแบบสบช.3 คืนกลับมา และโปรดสังเกต

             a มีลายเซ็นผู้รับแบบพร้อมประทับวันที่รับงบการเงิน(ต้องไม่เกินวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นะครับสำหรับงบฯ 31 ธันวาคม 2557)

             b ลายเซ็นเจ้าหน้าที่รับงบ

             c วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องไม่เกิน 30 เมษายน

 

 

2. กรณียื่นทางอินเตอร์เน็ท(พึ่งเปิดให้บริการเป็นปีแรก) ตรวจสอบได้ทางwww.dbd.go.th

Visitors: 746,873