9.แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท

วิธีการลดทุน

บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี ของทุนทั้งหมดไม่ได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ด้วย โดยให้ด่าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การนัดประชุม

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที ลด โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุวาระการประชุมเรื่องลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน

การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที ด่าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ในการลงมติพิเศษให้ลดทุนและให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.2 การลดทุนจะลดโดยการลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นก็ได้

2.3 จำนวนทุนที ลดจะลดลงไปให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งในสี ของทุนไม่ได้

3. การบอกกล่าวเจ้าหนี้

เมื่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 แล้ว บริษัทต้องประกาศโฆษณาการลดทุนในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที อย่างน้อย 1 ครั้งและต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที บอกกล่าว

4. การยื่นขอจดทะเบียน

4.1 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนภายใน 14 วัน นับจากวันที มีมติพิเศษให้ลดทุน

4.2 เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์ หรือวันบอกกล่าวเจ้าหนี้ซึ่งเป็นวันที ดำเนินการหลังสุด และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการลดทุน หรือกรณีเจ้าหนี้คัดค้านให้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือวางประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนพอใจไม่คัดค้านแล้ว ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)

ข้อมูลที่ต้องใช้

ได้แก่ ทุน จำนวนหุ้นหรือมูลค่าหุ้นที่ลด

 


 • ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อ...

 • กรรมการลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มกรรมการ กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ (1) ครบกำหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสา...

 • การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ใ...

 • กรณีที่ดวงตราสำคัญของบริษัทสูญหายหรือชำรุดหรือบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสำคัญเสียใหม่ บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วย การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตร...

 • ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) มีดังนี้ 1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล* 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ...

 • 1.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 ว...

 • 1.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 ว...

 • หลักเกณฑ์การเพิ่มทุน การเพิ่มทุนของบริษัท จะกระทำได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากรายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยู่ในรายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ดังนั...

 • ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมีดังนี้ 1.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้...

 • ขั้นตอนการเลิก 1.บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1.1เลิกโดยผลของกฎหมาย (1)กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น (2)ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อส...

 • เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว และได้ตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อชำระสะสางทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ต่อมาต้องการตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีและแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชีใหม่ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถื...

 • ขั้นตอนการชำระบัญชี 1.เมื่อเลิกบริษัทแล้ว 2.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 3.ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ขั้นตอนตาม...

 • การควบบริษัทจำกัด คือการที่บริษัทจำกัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว เพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้ง...
Visitors: 737,639